fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ak máte akékoľvek otázky o Vývinových skríningoch detí, ktoré ste na webe www.zdraviedietata.sk nenašli, vyplňte nasledujúci formulár

Fond Prof. K. Matulaya

Virtuálne centrum Zdravie dieťaťa je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast. Informuje o typických vývinových zmenách u detí od narodenia do 3 rokov života a napomáha spoločnému úsiliu lekárov a rodín podporovať maximálny možný rozvoj vývinového potenciálu detí.
Odborným garantom je PaedDr. Oľga Matušková.

Fond prof. K. Matulaya n.f. je iniciátor a realizátor projektu Zdravie dieťaťa.
Účelom fondu je OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIA, ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Cieľom je zvýšiť životné šance detí pre deti raného veku s vývinovými ťažkosťami a pre ich rodiny, a prispieť k zlepšeniu celkovej situácie vo včasnej diagnostike a terapii detí s rizikovým vývinom.
V minulých rokoch Fond inicioval, spolufinancoval a viedol vývin novej skríningovej metódy S-PMV pre preventívnu prax detských lekárov.

Fond prof. K. Matulaya n.f. bol založený v roku 1999 a v súčasnosti existuje pri pracovisku Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Pracovisko dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov Bratislava.


© Fond prof. K. Matulaya n.f., 2016
Autorské práva a osobitné práva k databáze sú vyhradené.
Vyhotovovanie rozmnoženín alebo verejné rozširovanie je povolené len pre klinické potreby preventívnych prehliadok detí.