Informácie pre rodičov

дітей

Ako najlepšie podporiť Vývin svojich detí

Všetci chceme, aby naše deti boli zdravé, šťastné a stali sa z nich samostatní a zodpovední ľudia.

Prvé tri roky sú deti väčšinou doma a za výchovné prostredie zodpovedajú plne rodičia. Je fakt, že postoje a praktiky rodičov spôsobujú pretrvávajúce zmeny v správaní detí.

Všetky navrhované aktivity sú rámcové a kľúčové súčasne. Majú pomôcť rodičom nájsť si svoj vlastný spôsob, ako podporiť vývin svojich detí

Najdôležitejšie potreby dieťaťa, ktoré vytvárajú základy celoživotného zdravia a duševnej pohody, sa napĺňajú v prvých rokoch života v rodine.

Батьки з дитиною

Potreba výchovnej starostlivosti

Dieťa od narodenia vyjadruje svoje potreby pohybom, hlasom, mimikou - vysiela signály. Starostlivosť o dieťa je optimálna, ak je rodič vyladený na signály dieťaťa a je pripravený na ne reagovať. Starostlivosť o dieťa má byť responzívna, teda vnímavo reagujúca na potreby dieťaťa, a konzistentná, poskytovaná pravidelným predvídateľným spôsobom.

Je to proces sledovania signálov dieťaťa, vylaďovania sa na ne, premýšľania o tom, čo môžu signály dieťaťa znamenať, a následne citlivé, empatické reagovanie, podnecovanie pozitívnych emócií a znižovanie negatívnych emócií dieťaťa. Ustálené spôsoby starostlivosti a pravidelný režim dňa umožňujú dieťaťu predvídať, a to čo je známe, je predvídateľné a bezpečné.

Responzívna a stabilná, pravidelne opakovaná starostlivosť dostupných rodičov s nerozdelenou pozornosťou, umožňuje vznik zdravého vzťahu, pevného pripútania sa. Takto vzniknuté puto medzi dieťaťom a rodičmi môže vytvoriť základ zdravého sociálno-emocionálneho vývinu dieťaťa. Takéto vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi formujú základ mentálneho zdravia každého človeka.

Дитячі ніжки

Potreba bezpečného prostredia

Miesto a okolie kde dieťa žije, má byť bez prítomností škodlivín a nebezpečenstva, bez chaosu. Takéto prostredie umožňuje dieťaťu aktívne skúmanie bez významného rizika poškodenia, uľahčuje spoznať známe okolie a cítiť sa bezpečne.

Dieťa si vytvára vlastný obraz okolitého sveta, ktorý je spojený s rôznymi pocitmi. Tieto pocity môžu vrodenú zvedavosť tlmiť alebo posilňovať.

Spôsob, ktorým dieťa poznáva svoje prostredie, je spojený s pocitom vnútornej istoty. Malé deti sa učia v hre, aktívnom spoznávaní svojho okolia a najmä vo vzťahoch so svojimi blízkymi, s rodičmi. Skúsenosti, ktoré dieťa získava v okolitom prostredí, môžu mať rôzny charakter. Hoci malá miera „ťažkostí“, ktoré dieťa zažíva pri poznávaní svojho okolia, posilňuje vnútornú istotu a dôveru, je potrebné, aby prevládali pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú dieťa ku kontaktom s okolitým svetom.

Дитина

Potreba primeranej výživy

Vplyv výživy na zdravie dieťaťa začína výživou budúcej matky, pokračuje výživou tehotnej matky a výživou dojčiacej matky.

Výživa samotného dieťaťa má byť pre každý vek dostatočná, primeraná a správna, z ktorej dieťa čerpá energiu a stavebné látky potrebné pre jeho rast a vývin.

Stravovanie vytvára aj priestor, ako pomôcť dieťaťu cítiť sa chápaným, rešpektovaným a milovaným človekom, a cítiť sa dobre vo svojom tele.

Odporúčame:

http://provita.sk/

http://www.1000dni.sk/ 

Сім'я

Potreba správania, ktoré podporuje zdravie

Deti získavajú skúsenosti z každodenne opakovaných činností, každodenných rutín, z ich opakovania, kvality a načasovania. Dieťa sa učí životnému štýlu a správaniu. Návyky získané z každodenného života zahŕňajú rutiny týkajúce sa telesnej aktivity, čítania, sledovanie televízneho vysielania, používanie bezpečnostných pomôcok, ako napr. pásy v aute, ústnej hygieny. Ale aj potravinové preferencie, pretože druh, množstvo a frekvencia potravín ponúkaných dojčatám a batoľatám priamo ovplyvňuje stravovacie návyky, chute a potravinové preferencie.

Predvídateľnosť a kvalita každodenných rutín majú vplyv na budovanie celoživotných postojov a návykov zdravého životného štýlu.